نحوه ثبت نام استاید در سمینار ایرانی

نحوه تایید حساب کاربری اساتید در وب سایت سمینار ایرانی

نحوه درخواست پشتیبانی و ارسال تیکت اساتید در سمینار ایرانی